NYHET!

Brandfarlig vara, mindre omfattning - Distansutbildning

Om ni har brandfarliga eller explosiva varor på arbetsplatsen

Enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor ska det finnas en eller flera föreståndare utsedda, där hantering av brandfarliga varor förekommer i sådan omfattning och på sådant sätt att tillstånd krävs. Föreståndaren ska ha god kunskap om de brandfarliga varorna och riskerna som hanteringen innebär.

Målgrupp

Du som är eller ska bli ansvarig för brandfarliga varor på företag, där hanteringen av brandfarliga varor är i mindre omfattning.

Mål

Deltagaren ska efter genomförd kurs ha erhållit kunskap och kännedom om gällande lagstiftning, bestämmelser och förebyggande skyddsåtgärder, åtgärder vid utflöde samt risker i övrigt

Innehåll

» Brandteori och brandförlopp
» Brandfarliga varors egenskaper
» Lagen och förordningen om brandfarliga varor
» Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter
» Tillstånd och hanteringsregler för brandfarlig vara
» Tillsyn och kontrollrutiner
»  Ansvarsfrågor vid heta arbeten
»  Beredskap vid olyckor
»  Släckningsutrustning