Behörighetsutbildning för dig som är hetarbetare, tillståndsansvarig och/eller brandvakt.
Utbildningen finns på flera språk

HA

Intresseanmälan - Utbildning annat språk/och- eller företagsförlagd

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett meddelande.

Behörighetsutbildning för dig som utför brandfarliga heta arbeten

”Heta Arbeten” är ett samlingsnamn för arbetsmoment som medför uppvärmning eller gnistbildning, och som kan riskera att orsaka brand. För att få utföra dessa arbeten krävs ett giltigt certifikat. Samtliga stora försäkringsbolag i Sverige ställer krav på att heta arbeten ska utföras av certifierade hetarbetare. Kraven regleras i försäkringsbolagens försäkringsvillkor.

Målgrupp

Anställda och entreprenörer som utför heta arbeten. Arbetsledare, entreprenörer och företagsledare som är beställare av dessa arbeten och därmed har det formella brandskyddsansvaret.

Mål

Efter genomförd utbildning ska deltagaren vara medveten om de risker som finns samt kunna vidta förebyggande åtgärder vid brandfarliga heta arbeten, så att risken för brand eller annan skada minimeras.

 

Deltagare ska efter genomförd utbildning kunna ge tillstånd för heta arbeten samt vara brandvakt och ha kunskaper för att på ett säkert sätt kunna utföra brandfarliga heta arbeten.

Innehåll

» Brandkunskap, släckning och utrustning
» Ansvar, lagar och föreskrifter
» Brandskyddsorganisation
» Kontrollblankett
» Brandfarliga varor
» Tätskiktsarbete
» Praktisk släckövning

Kursfakta

Vi erbjuder öppna kurstillfällen i fyra län och på flera orter i
Jämtland, Gävleborg, Dalarna och Västmanland.

Kursen är en heldag med teori och praktiska släckövningar. Utbildningen genomförs enligt av SBF fastslagen kvalitetssäkrad utbildningsplan, och av utbildade och godkända heta arbeten-instruktörer.
I kursavgiften ingår kurslitteratur och certifikat, ID06-reg samt
APP Heta Arbeten® .
Fika och lunch ingår på alla våra öppna kurstillfällen.

Godkänd deltagare certifieras och ges behörighet i 5 år. Certifieringen sker genom ett digitalt kunskapstest.

Maxantal deltagare: 20 stycken per kurstillfälle.

Vi erbjuder även företagsförlagd utbildning. Kontakta oss för offert, eller skicka in en intresseanmälan här till vänster.

brandskyddsforeningen_hetaarbeten
ido6 2022

Vanliga frågor om Heta Arbeten

Vem får utföra heta arbeten

I Sverige krävs lämplig behörighet för att genomföra heta arbeten som innebär brandrisk på en tillfällig arbetsplats, tjänstgöra som brandvakt eller bevilja tillstånd. Det är också ett krav från försäkringsbolagen att de som utför dessa heta arbeten, fungerar som brandvakter eller utfärdar tillstånd, ska vara välutbildade och inneha nödvändiga certifieringar.

Får man stänga av brandlarm inför heta arbeten?

Vid arbete med brandfarliga heta arbeten på en temporär arbetsplats bör man sträva efter att inte stänga av brandskyddssystem, eller om det är nödvändigt, begränsa det till enbart den tillfälliga arbetsplatsen och under minimal tid. Innan någon avstängning genomförs, ska tillstånd erhållas från den som sköter anläggningen eller en lämplig ansvarig person.

Hur länge är ett certifikat för heta arbeten giltigt?

Ett certifikat är giltigt i 5 år och efter det ska det förnyas. Det gör du genom att gå en ny behörighetsutbildning hos en av Brandskyddsföreningens kvalitetsgranskade arrangörer Heta Arbeten. Läs mer om Heta Arbeten på Brandskyddsföreningens webbplats: https://www.hetaarbeten.se/