Heta Arbeten-kurs

Heta Arbeten-utbildning

För dig som utför brandfarliga heta arbeten. Heta Arbeten är ett samlingsnamn för arbetsmoment som medför uppvärmning eller gnistbildning och som kan riskera att orsaka brand. För att få utföra Heta Arbeten krävs ett giltigt certifikat. Samtliga stora försäkringsbolag i Sverige ställer krav på att Heta Arbeten skall utföras av certifierade hetarbetare. Kraven regleras i försäkringsbolagens försäkringsvillkor.

Målgrupp

Anställda och entreprenörer som utför Heta Arbeten. Arbetsledare, entreprenörer och företagsledare som är beställare av Heta Arbeten och därmed har det formella brandskyddsansvaret.

Mål

Efter genomförd utbildning skall deltagaren vara medveten om de risker som finns samt kunna vidta förebyggande åtgärder vid brandfarliga heta arbeten, så att risken för brand eller annan skada minimeras. Deltagare skall efter genomförd utbildning kunna ge tillstånd för heta arbeten samt vara brandvakt och ha kunskaper för att på ett säkert sätt kunna utföra brandfarliga heta arbeten.

Innehåll

» Brandkunskap, släckning och utrustning
» Ansvar, lagar och föreskrifter
» Brandskyddsorganisation
» Kontrollblankett
» Brandfarliga varor
» Tätskiktsarbete
» Praktisk släckövning

Kursfakta

Vi erbjuder öppna kurstillfällen i fyra län och på flera orter i Jämtland, Gävleborg, Dalarna och Västmanland.

Utbildningen genomförs kl 08.00 - 16.00 med teori och praktiska släckövningar. Utbildningen genomförs enligt av SBF fastslagen kvalitetssäkrad utbildningsplan, och av utbildade och godkända hetaarbeten-instruktörer.

Deltagaren erhåller kurslitteratur och certifikat samt ID06-registrering. I kursavgiften ingår kurslitteratur och certifikat. Fika o lunch ingår på alla öppna tillfällen.

Godkänd deltagare certifieras och ges behörighet i 5 år. Certifieringen sker genom ett digitalt kunskapstest.

Max antal deltagare: 20 st per kurstillfälle.

Kompetensregistrator 2020
brandskyddsforeningen_hetaarbeten