Mitt Utbildning AB | Köpmangatan 5-7, 811 39 SANDVIKEN | Brandthovdagatan 24, 721 35 VÄSTERÅS
Kundservice: 070-930 63 60 | E-post: [email protected]

Heta Arbeten ®

För dig som utför brandfarliga heta arbeten

Heta Arbeten är ett samlingsnamn för arbetsmoment som medför uppvärmning eller gnistbildning och som kan riskera att orsaka brand. För att få utföra Heta Arbeten krävs ett giltigt certifikat. Samtliga stora försäkringsbolag i Sverige ställer krav på att Heta Arbeten skall utföras av certifierade hetarbetare. Kraven regleras i försäkringsbolagens försäkringsvillkor.

Målgrupp

Anställda och entreprenörer som utför Heta Arbeten. Arbetsledare, entreprenörer och företagsledare som är beställare av Heta Arbeten och därmed har det formella brandskyddsansvaret.

Mål

Efter genomförd utbildning skall deltagaren vara medveten om de risker som finns samt kunna vidta förebyggande åtgärder vid brandfarliga heta arbeten, så att risken för brand eller annan skada minimeras. Deltagare skall efter genomförd utbildning kunna ge tillstånd för heta arbeten samt vara brandvakt och ha kunskaper för att på ett säkert sätt kunna utföra brandfarliga heta arbeten.

Innehåll

» Brandkunskap, släckning och utrustning
» Ansvar, lagar och föreskrifter
» Brandskyddsorganisation
» Kontrollblankett
» Brandfarliga varor
» Tätskiktsarbete
» Praktisk släckövning

Kursinformation

Kursen genomförs kl 08.00 - 16.00, och innefattar både teori och praktik.

Max antal deltagare per kurstillfälle är 20st.

Utbildningen genomförs enligt av SBF fastslagen kvalitetssäkrad utbildningsplan, godkänd deltagare certifieras och ges behörighet i 5 år. Certifieringen sker genom ett digitalt kunskapstest.

Vi erbjuder öppna kurstillfällen i fem län:
Jämtland
Gävleborg
Dalarna
Västmanland
Uppsala län

I kursavgiften ingår kurslitteratur och certifikat, samt fika och lunch.
Intyg utfärdas efter genomförd godkänd kurs.

Vi erbjuder också företagsförlagda utbildningar på både svenska, engelska och tyska.
Kontakta oss för offert: [email protected]

Denna utbildning kan vi erbjuda registrering i ID-06 kompetensdatabas.