Utbildning för dig som är ansvarig för företagets brandskydd och SBA, systematiskt brandskyddsarbete. Finns även som distansutbildning

High Risk of Business decision making and risk analysis. Measuring level bar virtual, Risky business risk management control and strategy.

Kursfakta

Utbildningen är en dagskurs om ca 6 timmar. I kursavgiften ingår kurslitteratur och kursintyg. Vi erbjuder kursen på flera orter och även digitalt.
Önskar ni hellre ha den företagsförlagd, kontakta oss för offert

Välkommen att boka kursen redan idag!

Systematiskt Brandskyddsarbete

Vad är SBA?

SBA är en förkortning för systematiskt brandskyddsarbete och innebär att man på ett organiserat och systematisk sätt tar kontroll över sitt brandskydd.

Brandskyddsansvarig - SBA

Den som är brandskyddsansvarig på arbetsplatsen ansvarar för att systematiskt brandskyddsarbete bedrivs och att regelbundna kontroller av brandskyddet utförs, samt ansvarar för att brandskyddsutbildning genomförs för alla medarbetare på arbetsplatsen.

En brandskyddsansvarig har i uppgift att förebygga och förhindra brand samt minimera skador till följd av en brand.
Med regelbundet SBA säkerställer du underhåll och vidtagande av brandskyddsåtgärder.

Vem är brandskyddsansvarig? 

Enligt LSO, lagen om skydd mot olyckor 2 kap 2 § anger i princip att ansvaret för förebyggande brandskydd faller direkt på ägaren eller nyttjanderättshavaren av en byggnad eller anläggning.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till er personer med ansvar för brand- och /eller säkerhetsfrågor, och som behöver en god grundutbildning för att kunna organisera och planera brandskyddsarbetet på ert företag och känna dig trygg i din roll som brandskyddsansvarig.

Mål

Målet med utbildningen Brandskyddsansvarig - SBA är att ge dig kunskaper om förebyggande och släckande brandskydd samt förståelse för företagets och den brandskyddsansvariges ansvar och skyldigheter.
Du skall ha fått de kunskaper som krävs för att kunna agera som brandskyddsansvarig på din arbetsplats och leda en brandskyddsorganisation.

Förstått vikten av att bedriva systematiskt brandskyddsarbete (SBA) i din verksamhet.

Kursinnehåll

» Systematiskt Brandskyddsarbete
» Brandrisker
» Byggnadstekniskt brandskydd
» Utrymning
» Brandlarm
» Släckutrustning
» Kontroll av brandskyddet

 

Vanliga frågor om SBA

Vad är systematiskt brandskyddsarbete (SBA)?

SBA, Systematiskt brandskyddsarbete är reglerat i Lagen om skydd mot olyckor, LSO 2004:3 2kap 2§, och innebär att alla verksamheter och organisationer regelbundet granskar och uppdaterar sitt brandskydd, för att säkerställa att det är aktuellt och effektivt. Det är viktigt att ha en strategi på plats för att hantera brandskyddet på ett systematiskt sätt. Detta innefattar allt ifrån att planera och dokumentera brandskyddsåtgärder till att utbilda personal och följa upp genomförda åtgärder. Genom att integrera SBA i den dagliga verksamheten kan organisationer säkerställa att de inte bara uppfyller lagliga krav, utan också minimerar riskerna för alla inblandade. Här kan du läsa mer om SBA.

 

Vilken uppgift har den brandskyddsansvarige på en arbetsplats?

En brandskyddsansvarig ska säkerställa att det systematiska brandskyddsarbetet utförs på ett korrekt sätt. Detta innebär att se till att rutiner kring brandskydd finns på plats, och att personalen är tillräckligt utbildad i den egna organisationens brandskyddsberedskap samt övergripande brandskyddsfrågor. Man ser även till att genomföra kontroller av brandskyddsutrustningen samt genomföra brandövningar utrymningsövningar för att testa organisationens brandskyddsberedskap. Detta kan ske i samarbete med brandskyddskontrollant och utrymningsledare.

Om den brandskyddsansvarige upptäcker brister i brandskyddet är det viktigt att detta rapporteras till arbetsgivaren. Det är arbetsgivaren som har det yttersta ansvaret för brandskyddet på en arbetsplats. Om arbetsgivaren inte gör tillräckligt för att åtgärda bristerna kan den ansvarige rapportera detta till Arbetsmiljöverket