Vad är SBA?

SBA står för ”Systematiskt brandskyddsarbete”, vilket innefattar de processer, åtgärder, kontroller och underhåll som alla organisationer måste följa när det kommer till brandskydd. SBA innefattar alltifrån att utveckla en brandskyddspolicy till att genomföra riskbedömningar och regelbunden utbildning av personalen. Vi erbjuder viktiga utbildningar som ger din verksamhet rätt förutsättningar att arbeta med SBA och uppfylla lagkraven.

 

Lagkrav på systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete innefattar både lagkrav och rekommendationer. I Sverige regleras detta främst av Lagen om skydd mot olyckor (LSO), vilken kräver att alla organisationer/företag utför ett systematiskt brandskyddsarbete som är anpassat till verksamheten.

Lagkraven för systematiskt brandskyddsarbete omfattar åtgärder som att fastställa en brandskyddspolicy, utföra regelbundna riskbedömningar och säkerställa att personalen är utbildad och medveten om brandskydd. Rekommendationerna inkluderar regelbundna övningar och uppdatering av utrustning, samt att genomföra systematiska kontroller och underhåll av brandskyddet.

Lagar och förordningar som styr SBA

  • Lagen om skydd mot olyckor (LSO): Denna grundläggande lagstiftning styr brandskyddsåtgärder i Sverige. Läs mer om LSO här.
  • SRVFS 2004:3: Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete. Detaljerad information finns här.
  • Lag om brandfarliga och explosiva varor: Denna lag gäller hantering, överföring, import och export av brandfarliga och explosiva varor. Mer information finns här.
  • Arbetsmiljölagen: Föreskriver företagets samt den anställdes skyldigheter i det förebyggande brandförsvaret samt i händelse av brand.
Emergency Plan, business motivational inspirational quotes, words typography top view lettering concept

Viktiga aspekter av systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

  • Utbildning och agerande i händelse av brand: Regelbunden utbildning av personal är avgörande för det systematiska brandskyddsarbetet och att skapa en säker arbetsplats. All personal bör ha grundläggande brandkunskap samt känna till hur man ska utrymma och agera i händelse av brand och hur brandskyddsutrustningen används. Det är också viktigt att utbilda personal om specifika risker i deras arbetsmiljö.
  • Ansvarsfördelning: Det är viktigt att fördela ansvaret och de olika arbetsuppgifterna inom brandskyddet mellan olika roller i brandskyddsorganisationen inom er organisation. En uppdelning mellan fastighetsägare och de som bedriver verksamheten i byggnaden är också av stor vikt för att brandskyddsarbetet ska bli heltäckande och fungera på ett effektivt sätt.
  • Kontroll och service av brandskyddet: För att säkerställa att brandskyddsåtgärderna fungerar den dan det brinner, krävs regelbundna kontroller och service av alla brandskyddstekniska installationer. Detta inkluderar egenkontroller samt av kontroller och service av externa brandskyddsföretag.
  • Riskbedömning: En riskbedömning är en viktig del i SBA. Detta innebär att identifiera potentiella brandrisker inom organisationen, bedöma sannolikheten och konsekvenserna av dessa risker, och sedan utarbeta strategier för att minska eller eliminera riskerna. Riskbedömningen bör regelbundet uppdateras för att spegla förändringar i verksamheten eller arbetsmiljön.

Vi utbildar dig inom SBA och annat brandskydd

Vi erbjuder omfattande utbildningar inom systematiskt brandskyddsarbete (SBA). Våra kurser är utformade för att ge alla deltagare en grundlig förståelse för lagkrav och bästa praxis inom brandskydd.

Under vår utbildning Brandskyddssamordnare SBA (finns även på distans) får du bland annat grundläggande kunskaper för hur du bäst organiserar det systematiska brandskyddsarbetet på din arbetsplats. Kursen ger dig också mer information om vilka lagar och förordningar som ni måste ta hänsyn till för allas säkerhet på arbetsplatsen. Utbildningen ger dig livsviktiga kunskaper för dig som är brandskyddssamordnare eller brandskyddsansvarig för en verksamhet.

Genom att delta i våra utbildningsprogram kan ditt företag eller organisation säkerställa att ni både uppfyller lagkraven för SBA och arbetar för en säkrare arbetsmiljö.

Brandskyddsansvarig - SBA

Utbildning som ger fördjupade kunskaper till dig som ansvarar för företagets brandskydd och SBA, systematiskt brandskyddsarbete.

Brandskyddsansvarig - SBA
Distans

Utbildningen som ger fördjupade kunskaper i Byggnadstekniskt brandskydd och SBA.

Brandskyddssamordnare - SBA - Distans

Den här utbildningen passar dig som ansvarar för och samordnar brandskyddet i en mindre verksamhet.

Brandskyddskontrollant - SBA

För dig som praktiskt skall kontrollera brandskyddet på arbetsplatsen, ett steg i det systematiska brandskyddsarbetet.

Brandskyddskontrollant - SBA - Distans

Distansutbildning för dig som praktiskt skall kontrollera brandskyddet på arbetsplatsen.