Brandfarliga varor - föreståndare, mindre omfattning

Utbildningen för er som hanterar brandfarliga eller explosiva varor på arbetsplatsen. Finns nu även som distansutbildning!

Utbildning Brandfarliga varor

Vår kurs Brandfarliga varor – föreståndare, mindre omfattning. För er som har brandfarliga eller explosiva varor på arbetsplatsen. Verksamheter där hantering av brandfarliga varor förekommer i sådan omfattning och på sådant sätt att tillstånd krävs, behöver det enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor finnas en eller flera föreståndare utsedda.

Felaktig hantering kan innebära stora risker för både lokal och personal. Därför behövs kunskap om hur hanteringen bör skötas. Syftet med att ha en ansvarig att minimera och undvika brand och andra olyckor i samband med hantering av brandfarlig vara.

Föreståndaren för brandfarliga varor ska ha god kunskap om de brandfarliga varorna som finns på företaget och riskerna som hanteringen innebär.

Utbildning Brandfarliga varor – nu även som distansutbildning

Vår kurs för Brandfarliga varor finns även på distans. Innehållet och kvalitén är densamma som fysiska utbildningen.
Passar er som av olika anledningar hellre tar del av kursen digitalt. Boka idag!

Målgrupp

Du som är eller ska bli ansvarig/föreståndare för brandfarliga varor på företag, där hanteringen av brandfarliga varor är i mindre omfattning.

Mål med kursen

Deltagaren ska efter genomförd kurs ha erhållit kunskap och kännedom om gällande lagstiftning, bestämmelser och förebyggande skyddsåtgärder, åtgärder vid utflöde samt risker i övrigt. Efter avslutad kurs ska du som föreståndare ha tillräckliga kunskaper för att kunna ansvara för hanteringen av brandfarlig vara.

Innehåll

» Brandteori och brandförlopp
» Brandfarliga varors egenskaper
» Lagen och förordningen om brandfarliga varor
» Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter
» Tillstånd och hanteringsregler för brandfarlig vara
» Tillsyn och kontrollrutiner
»  Ansvarsfrågor vid heta arbeten
»  Beredskap vid olyckor
»  Släckningsutrustning

Kursfakta

I kursavgiften ingår kurslitteratur och kursintyg. Utbildningen är en dagskurs om ca 7 timmar. Våra utbildningar kan göras på flera orter eller digitalt. Boka kursen Brandfarlig vara idag!