Detta behöver du veta om brandfarliga varor

En brandfarlig vara är en brandfarlig vätska, gas eller brandreaktiva vara som på olika sätt utgör en större fara genom att leda till brand, reagera våldsamt vid brand eller underhålla en brand. Brandfarliga ämnen som exempelvis gasol utgör en väsentlig brandrisk i både hemmet och i olika verksamheter, och måste därför hanteras och förvaras enligt MSB:s regler. Att förstå vad brandfarliga vätskor och ämnen är, samt hur de ska hanteras och förvaras, är viktigt för att minska risken för brand. Kunskap om dessa ämnens egenskaper, särskilt deras flampunkt och brännbarhetsområde, är grundläggande för att hantera dem säkert.

 

Flampunkt för brandfarliga vätskor

När det kommer till brandfarliga vätskor, är det vätskans flampunkt som i första hand bestämmer brandrisken. Så vad är flampunkt? Flampunkt är den lägsta temperatur vid vilken en brandfarlig vätska avger tillräckligt med ångor för att bilda en antändbar blandning av ånga och luft. En låg flampunkt indikerar hög risk, då vätskan lättare avger ångor som kan antändas. En brandfarlig vätska har en flampunkt som är tillräckligt låg för att utgöra en betydande brandrisk under normala förhållanden.

Hantering och förvaring av brandfarliga varor

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har utarbetat tydliga regler och riktlinjer kring hantering och förvaring av brandfarliga varor. I lagen om brandfarliga och explosiva varor (2010:1011) och tillhörande föreskrifter specificeras tydligt vilka bestämmelser som både privatpersoner och verksamheter måste följa när det kommer till brandfarliga vätskor och brandfarliga ämnen. De exakta reglerna skiljer sig baserat på vilka brandfarliga ämnen som hanteras, dess flampunkt, vilken mängd det gäller och i vilken miljö den brandfarliga varan används och förvaras.

3 stycken blå flaskor med brandfarliga varor märkning

Hantering och förvaring av brandfarliga ämnen i verksamhet

I en verksamhet krävs i många fall tillstånd för att få hantera och förvara brandfarliga vätskor, gaser och andra brandreaktiva varor. Verksamheter som hanterar explosiva och brandfarliga varor måste säkerställa att det finns tillräcklig kunskap om riskerna, hur varorna ska förvaras och om användningen/förvaringen kräver tillstånd från brandförsvaret.

Exakt vilka bestämmelser som gäller för just din verksamhet varierar beroende på flera faktorer. När det kommer till exempelvis brandfarliga vätskor som gasol, skiljer sig reglerna kring mängden du får förvara baserat på om användningen sker utomhus eller inomhus, samt vilken slags verksamhet du bedriver. Om du hanterar brandfarliga vätskor/ämnen i din verksamhet är det väldigt viktigt att ni följer lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) samt har de eventuella tillstånd som krävs från din lokala räddningstjänst.

Enligt LBE bör verksamheter som hanterar brandfarliga varor där tillstånd krävs ha en eller flera föreståndare/ansvariga utsedda. Vår utbildning ”Brandfarliga varor mindre omfattning - Föreståndare” ger kunskap om brandfarliga ämnen och de risker det innebär på arbetsplatsen. Kursen ges på flera orter och på distans.

Brandfarliga ämnen – kunskap och förebyggande åtgärder

Att följa dessa regler kring brandfarliga vätskor och ämnen är väldigt viktigt för att minska risken för brand och stora skador för både människa och egendom. Kunskap om brandfarliga varors egenskaper, såsom flampunkten, samt korrekt hantering och förvaring, är avgörande för att arbeta förebyggande mot brand. Det gäller även hanteringen av tryckkärl och gasflaskor, som är två olika namn på samma sak; en behållare med trycksatt gas.  När en sådan behållare utsätts för värme riskerar den att explodera. Är gasen i tryckkärlet brännbar riskerar den att antändas när behållaren rämnar. En säker placering av tryckkärl är en enkel och viktigt åtgärd för att kunna hantera situationen när en brand uppstår.

En viktig del i att följa reglerna för hantering, användning och förvaring är förberedelse genom utbildning om brandfarliga varor. Läs mer nedan om Mitt Utbildning AB:s utbildningar för den som hanterar brandfarliga varor på arbetsplatsen.

Brandfarliga varor mindre omfattning - föreståndare

Utbildningen för dig som hanterar brandfarliga varor på arbetsplatsen.

Brandfarliga varor mindre omfattning - föreståndare
Distans

Distansutbildning för dig som hanterar brandfarliga varor på arbetsplatsen.